2016, Cilt 8, Sayı 3, Sayfa(lar) 018-023
Karaciğer Kanser Hücrelerinin Sitoplazmik Özellikleri ile Kültür Süreci İlişkisi: Konfokal Mikroskopik Karşılaştırmalı Kantitatif Bir Çalışma
Hatice İsan1, Ayşe Cilacı Tombuş2, Hüseyin Ozan Doğru3, Gözde Şanlı3, Ranan Gülhan Aktaş4
1Msc., Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezi
2Yrd. Doç. Dr. Ayşe Tombuş, Maltepe Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, İstanbul
3Dönem III, 3 Öğrencisi, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
4Prof. Dr., Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi,Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezi, İstanbul
Anahtar Sözcükler: HepG2 hücreleri, endoplazmik retikulum, golgi cisimciği , mitokondri, aktin filament

Amaç: Hepatosellüler karsinoma tanısı konulmuş bir hastadan izole edilmiş olan HepG2 hücrelerinin morfolojik özelliklerindeki (sitoplazmik organellerden mitokondri, endoplazmik retikulum ve golgi cisimciği ile hücre iskeletini oluşturan başlıca filament tipi olan aktin filamentlerinin miktarının) değişimin kültür süreci ile bağlantılı olarak değişiminin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 37 C'da, %5 CO2 içeren inkübatörlerde, %10 Fetal Sığır Serumu (FBS) ile %1 Streptomisin-Penisilin içeren DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) içerisinde HepG2 hücrelerinin kültürleri yapıldı. 10 gün boyunca gözlenen bu hücreler; kültür sürecinin üç ayrı döneminde (kültür yüzeyinin %30, %60 ve %100'ünü kapladıkları dönemlerde) fikse edildi. İndirekt immunofloresan boyama tekniği ile ilgili sitoplazmik yapılar işaretlendi. İşaretli alanlar Zen ve Image J görüntü analiz programları kullanılarak ölçüldü. Sayısal sonuçlar grafiksel olarak ve Excel veri çözümleme aracı kullanılarak karşılaştırıldı. Sonuçlar regresyon ve eşleştirilmiş iki grup arasında t-testi (farklı varyanslar varsayarak) yöntemi kullanılarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Kanser hücrelerinin mitokondri, golgi cisimciği ve endoplazmik retikulum içeriğinde anlamlı bir değişiklik gözlenmesine karşılık; sitoplazmik aktin filament varlığımda belirgin bir farklılık gözlenmemiştir.

Sonuçlar: Karaciğer kanser hücrelerinin sitoplazmik organel içeriği klasik kültür ortamında kültür sürecine, ortamdaki hücre yoğunluğuna bağlı değişmektedir. Hücre iskeletinde belirgin bir değişiklik olmamaktadır. Deneysel çalışmalarda; “çoğalma” aşamasındaki kültür hücrelerinin morfolojik özelliklerinin bu parametreler karşısındaki değişimi deneyelerin sonuçlarını etkileyebilir. Bu nedenle, araştırmalarda hücrelerin çoğalma aşamasınn hangi devresinde oldukları göz ardı edilmemelidir.