2017, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar) 006-009
Acil servise travma nedeniyle başvuran okul çağı çocuklarının demografik değerlendirilmesi
Feride Sinem Akgün1, Cem Ertan2, Özlem Güneysel3
1Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İzmir
3Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Acil Servis, Çocuk, Okul Çağı, Travma

Amaç: Çalışmanın amacı, bir Vakıf Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine travma nedeniyle başvuran okul çağındaki çocuk hastaların demografik, epidemiyolojik özelliklerini ve tedavi sonuçlarını saptamak, ulusal verilerimize katkıda bulunmaktır.

Yöntem: Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil servisine 1 Ocak 2013- 31 Aralık 2014 tarihleri arasında travma nedeniyle başvuran 6-12 yaş çocuk hastaların dosyaları ve hastane kayıt defteri retrospektif olarak incelendi. Yaş, cinsiyet, ay, yaralanma yeri (okulda veya okul dışında), travma sebepleri (düşme, trafik kazası, yabancı cisimle kesi, yanık), vücutta yaralanma bölgeleri (kafa, toraks, abdomen, alt ve üst ekstremite, çoklu), konsültasyonlar, acil serviste yapılan işlemler, yatış, taburculuk ve mortalite oranları gibi özellikleri kaydedildi. İstatistiksel analizleri yapıldı.

Bulgular: Çalışmaya dahil olan 500 hastanın çoğu erkekti (n=287;%57,4) ve Nisan- Mayıs aylarında başvuru sayısı yüksekti (%11,8; 12). Okul dışında yaralanma oranı (n=284; % 56,8) okuldaki yaralanmalara (n=216; % 43,2) göre daha fazla idi. Oluş şekli incelendiğinde düşme (%96,6) ve trafik kazası olgularının (%2,4) daha sık olduğu gözlendi. En çok ekstremite yaralanması (%63,6) tespit edilirken kafa yaralanmaları (%31,6) ikinci sıklıktaydı. Çalışmaya alınan hastaların 483’ünün acil serviste takip ve tedavisi yapıldıktan sonra, 2’sinin de hasta yakınlarının istekleriyle taburcu edildiği, 14’ünün hastaneye yatırılarak tedavi edildiği ve 1 hastanın ex olduğu tespit edildi.

Sonuç: Okul çağı çocuk yaralanmalarının büyük bir kısmının nedeni önlenebilir bir sebep olan düşmedir. Çocukların yaşadıkları yerlerde güvenlik için koruyucu önlemler yaralanmaları azaltabilir. İstatistiksel sonuçlarımız diğer çalışmalara benzer çıkmıştır.