2017, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar) 014-017
Yoğun Bakım Ünitesinde Ağrı ve Anksiyete Yönetiminde Nonfarmakolojik Adjuvan Tedavi: Müzik Terapi
Serpil Bayındır, Fatma Koçyiğit
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Elazığ, Turkey
Anahtar Sözcükler: Müzik, anksiyete, ağrı, yoğun bakım

Amaç: Mekanik ventilatör desteği alan yoğun bakım hastalarında müziğin ağrı ve anksiyete yönetimi üzerine etkisini çeşitli fizyolojik değişkenler üzerinden tespitini sağlamaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma 2015 yılı içinde Glaskow Koma Skalası (GKS) 6E-9E olan, 18-65 yaş arası 40 yoğun bakım hastası dahil edilerek yapıldı. Hastalara 30 dk. süre ile 3 gün arka arkaya, aynı saatte (saat 10:00) Klasik Türk Müziği dinletildi. Hastaların ağrı değerlendirmesi yüz ifadesi skalası ile anksiyetleri ise fizyolojik parametrelerden KAH (kalp atım hızı), periferik oksijen satürasyonu (SpO2), ortalama kan basıncı (OKB), mekanik ventilatördeki tidal volüm (TV) ve solunum sayısı (f) değerleri müzikten önce ve müzik esnasında 30 dk boyunca belli aralıklarla kaydedilerek değerlendirildi.

Bulgular: Hastalar Mann Whitney U testine göre 3 gün boyunca müzik öncesi ve sonrası değerler kıyaslandığında KAH, SpO2 ve solunum f değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı iken (p< 0.05), OKB ve TV değerlerinde anlamlı bir fark saptanmamıştır. Yüz skalası Mann Whitney U Testi ile kıyaslandığında % 95 güven aralığında anlamlı fark çıkmıştır (p=0.00).

Sonuç: Yoğun bakım hastalarındaki ağrı ve anksiyetelerinin azaltılmasında, ağrının ilaç dışı kontrolünde müzik terapinin etkin olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz. Hasta konforunu arttırması ve yan etkisinin olmaması nedeniyle ilerleyen zamanlarda nonfarmakolojik adjuvan olarak rutin yoğun bakım uygulamaları arasında yer alacağını öngörmekteyiz.