2017, Cilt 9, Sayı 3, Sayfa(lar) 042-045
Laparaskopik kolesistektomi sonrası lokal anestezik infiltrasyonu ile ağrı kontrolü
Kağan Gökçe1, Manuk N. Manukyan2, Uğur Deveci2, M. Sertan Kapaklı2
1İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Ağrı kontrolü, laparaskopik kolesistektomi, bupivakain

Amaç: Laparaskopik kolesistektomi (LK), semptomatik kolelitiazis için en çok uygulanan cerrahi yöntemdir. LK sonrası trokar giriş yeri ağrısı ameliyat sonrası dönemde stres ve morbiditede artışa, hastanede kalış süresinde uzamaya neden olmaktadır. Ameliyat sonrası ağrı kontrolünde intravenöz opioid ve non-opioid analjezik kullanımı yaygındır. Bununla birlikte intravenöz ağrı kesici kullanımının yan etkileri de mevcuttur. Lokal anestezik infiltrasyonu ile ağrı kontrolü intravenöz ağrı kesici kullanımını ve ameliyat sonrası stresi azaltabilir. Bu çalışmanın amacı LK sonrası yapılan lokal anestezik infiltrasyonunun etkinliğini göstermektir.

Materyal ve Metod: Çalışmaya ASA skoru 1-2 olan 100 hasta dahil edildi. Tüm hastalara standart LK uygulandı. Her biri 50 hastadan oluşan 2 ayrı grup oluşturuldu. İki grup Mann-Whitney U testi kullanılarak karşılaştırıldı. Grup-1 LK’ den sonra kesi yerlerine lokal bupivakain enjekte edilmiş 50 hastadan, grup-2 ise lokal anestezik enjekte edilmemiş 50 hastadan oluşmaktaydı. Grup-1’ deki her hastaya 10 cc %1’ lik bupivakain infiltrasyonu uygulandı. Dördüncü. ve 12. saat vizüel analog skala (VAS) skorları kaydedildi. İstatistiksel değerlendirme için SPSS 15.0 programı kullanıldı.

Bulgular: Grup 1’ de ortalama VAS skoru dördüncü saatte 2, onikinci saate 3.4 bulunurken; grup 2’ de dördüncü saat değeri 5.1 ve onikinci saat değeri 4.6 olarak bulundu. Ortalama VAS skoru grup-1’ de istatistiksel olarak anlamlı şekilde grup 2’ den daha düşük bulundu(p<0.02).

Sonuç: Trokar giriş insizyonlarına lokal anestezik enjeksiyonu diğer anestezi metotlarına göre daha ucuz ve güvenlidir. LK sonrası lokal bupivakain infiltrasyonu trokar giriş insizyonlarında ağrıyı ve intravenöz opioid ve non-opioid analjezik kullanımını azaltan, rahat uygulanabilir bir yöntemdir.