2017, Cilt 9, Sayı 3, Sayfa(lar) 053-056
Non-valvuler atrial fibrilasyonlu bir hastada azaltılmış doz apiksaban tedavisi altında gelişen kardiyak trombüs olgusu
Mukadder Levent Çelik
Tuzla Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkyie
Anahtar Sözcükler: Apiksaban, Atrial fibrilasyon, Kardiyak Trombüs

Amaç: Atrial fibrilasyon (AF), en sık görülen aritmidir ve sıklığı yaşla birlikte artmaktadır. Kalp kaynaklı pıhtı formasyonuna neden olup inme gibi iskemik komplikasyonlarla sonuçlanabilen, morbidite ve mortalitesi oldukça yüksek irregüler bir kalp ritm bozukluğudur. Tedavisinde ilk etapta hız ve ritm kontrolü sağlanır. Daha sonra tromboemboli ve kanama riski açısından hastalar değerlendirilir ve uygun antikoagülan tedavi düzenlenir. Bu çalışmada apiksaban tedavisi altında iken doz azaltılması gereken bir hastada gelişen kardiyak trombüs vakasını sunmayı amaçladık.

Olgu sunumu: Atrial flutter nedeniyle ablasyon ve geçirilmiş coroner arter bypass grefting öyküsü olan 80 yaşında hipertansif erkek hasta, paroksismal atrial fibrilasyon (PAF) saptanması üzerine sotalol ve apiksaban tedavisi başlanarak takibe alınmış. Tedavi sürecinde gastrointestinal kanaması olması üzerine apiksaban dozu düşürülen hastanın takiplerinde kardiyak trombüs gelişmesi üzerine doz artışı yapıldı fakat trombüsün devam etmesi üzerine apiksaban tedavisi kesilerek varfarin tedavisi başlandı. Kontrol Transözefagial Ekokardiyografik (TEE) incelemede trombüsün kaybolduğu görülen hasta mevcut varfarin tedavisi ile takip edilmek üzere taburcu edildi.

Sonuç: Atrial fibrilasyonlu hastaların antikoagülan tedavisinde, doz ayarlaması ve ilaç değişimi durumlarında tromboemboli gelişimi açısından dikkatli olunmalıdır.