2018, Cilt 10, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-010
Yüksek Viskoziteli Çimentoyla Balon Kullanılmadan Yapılan Kifoplasti: Kısa Dönem Klinik Sonuçları
Aykut Akpınar1, Uzay Erdoğan2, Ali Osman Akdemir1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kifoplasti, çimento, omurga travması, görsel analog skalası, Oswestry maluliyet göstergesi

Amaç: Vertebra sıkışma kırıkları (VSK); şiddetli akut ağrı, kronik ağrı, hareketliliği kısıtlama, hayat kalitesini azaltma ve hareket kısıtlanmasından ötürü mortalite riskini artırmaya öncülük edebilir. Perkütan Vertebroplasti (VP) ve Kifoplasti (KP), ağrılı VSK’da minimal girişimsel cerrahi seçenekleri olan iki vertebra yükseltme yöntemidir. Vertebra kırıkları; kırık etrafında akut ağrı, vertebra çökmesine bağlı yükseklik kaybı, omurga instabilitesi ve kifotik deformiteye sebep olabilir. VP ve KP işlemlerinin hedefi hızlıca hastaların ağrıdan kurtulması ve kırık nedeniyle oluşan yükseklik kaybını onarılmasıdır. Bu çalışma kifoplastinin; ağrı, hayat kalitesi ve yetersizlik gibi faktörler üzerine olan etkilerini değerlendirmek amacındadır. KP ve radyolojik değişkenler (vertebra yükseklik onarımı, vb), çimento kaçakları ve komplikasyon profilleri ile analiz edildi. Tek veya iki taraflı pediküler yaklaşımlar karşılaştırıldı.

Materyel ve Metod: Yaralanma sonrası VSK hastaları; 4 haftalık yatak istirahati, korse ve analjezik tedavi gibi konservatif tedaviler aldılar. 55 hastada toplam 83 vertebra kırığı mevcuttu. Yüksekten düşme, trafik kazası ve malignensiler ana nedenleriydi. Tüm hastalar için spinal anestezi uyguladı. Vertebra yükseltme işlemleri floroskopi altında yapıldı.

Bulgular: Ortalama yaş 59.18 (±16.13) idi. Kadın hasta populasyonu (% 56.4) ve osteoporotik hasta populasyonu (% 54.5) yüksekti. Omurga sütununun kırıklarının en sık olduğu yer torakolomber kesişim noktasıydı. Lomber birinci vertebra en çok etkilenen vertebraydı (%24.9). Vertebra yükseltme işlemi sonrası hastaların ağrı skorları istatiksel olarak belirgin azaldı. Tek veya iki taraflı pediküler yaklaşımlar, aynı ağrı skoru düzelmesi sağladı. Osteoporotik hastaların operasyon öncesi ve sonrası ağrı skorları osteoporotik olmayan hasta grubundan daha yüksekti. Bayan hastaların operasyon öncesi ve sonrası ağrı skorları erkek hastalardan daha yüksekti. Yedi hastada çimento kaçağı oluştu.

Sonuç: Çalışmamızın sonucu; hasta için en uygun sonuçları sağlamak için en uygun material ve yöntemin kullanılmasının cerrahın tercihinde olmasını önermektedir. Klinisyen, çalışma zamanını azaltmanın avantajlarını alabilir. Vertebrada balonla, dril ve küret yardımıyla kavite oluşturmak ve yüksek viskositeli çimentoyu düşük basınçla vermek, çimento kaçağı komplikasyonlarını minimuma indirebilir.