2018, Cilt 10, Sayı 1, Sayfa(lar) 011-015
Radikal Prostatektomi Yapılan Hasta Verilerinin Partin Tabloları İle Uyumluluğunun Araştırılması
Oğuzhan Parlakkılıç1, Egemen Avcı2, İnanç Yılmaz3, Yılmaz Salman4, Fatih Kurtuluş1, Mete Çek5
1Kolan International Şişli Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Memorial Ataşehir Hastanesi, İstanbul, Türkiye
3Özel Çorlu Vatan Hastanesi, Çorlu/ Tekirdağ, Türkiye
4Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank EAH, İstanbul/ Türkiye
5Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği, Edirne/ Türkiye
Anahtar Sözcükler: Prostat, kanser, Partin, nomogram, radikal, prostatektomi

Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde radikal prostatektomi operasyonu geçiren prostat kanseri (Pca) hastalarının preoperatif ve postoperatif verilerinin Partin Tabloları ile uyumluluğunu değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Pca nedeni ile radikal retropubik prostatektomi yapılan ortalama yaşları 66 (47-75) olan 152 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların preoperatif klinik evreleri, biyopsi Gleason skorları ve total PSA değerleri kaydedilmiştir. Operasyonda çıkarılan pelvik lenf nodları, mikrometastatik kanser varlığı için mikroskopik olarak incelenmiştir. Operasyonda çıkarılan spesimen (prostat ve veziküla seminalis) histolojik inceleme için hazırlanmıştır. Partin Tablosunun kliniğimizdeki hasta grubu verileri ile ilişkisi Receiver Operating Characteristics (ROC) analizi ile değerlendirildi.

Bulgular: T1c ve T2a hastalıkta patoloji spesimeninde lenf nodu pozitifliği gözlenmemiştir. T1c hastalık % 64 organ sınırlı iken T2c hastalık % 27 oranında organ sınırlı olarak bulunmuştur. Gleason 6 olan grupta lenf nodu ve seminal vezikül pozitifliği bulunmamaktadır. Gleason 8-10 olan hastalarda organ dışı yayılım % 66 ve lenf nodu pozitifliği % 33’tür. Serum PSA seviyesi 0-2,5 arası hastalar tüm populasyonun % 4’ünü, 2,5- 4 arası olan hastalar % 10’unu ve 4,1-6,0 arası olanlar % 8’ini 6,1-10,0 arası olanlar % 28’ini, 10’un üzerinde olanlar % 50’sini oluşturmaktadır. Area Under Curve (AUC) değerleri ekstra kapsüler yayılım, seminal vezikül tutulumu ve lenf nodu tutulumu için sırası ile 0,674 (p<0,001), 0,741 (p<0,001), 0,842 (p<0,005)’ dir.

Sonuç: Mevcut hasta bulgularının, Partin nomogramlarıyla istatistiki olarak uyumluluk sağladığı gözlenmiş ve Partin Tablolarının güncel hasta popülasyonu için de uygulanabilir olduğu sonucuna varılmıştır.