2018, Cilt 10, Sayı 2, Sayfa(lar) 049-053
Mikro akışkan çip, yüzdürme (swim up) ve gradient yöntemleri kullanılarak hazırlanan sperm örneklerinde DNA fragmantasyon oranlarının karşılaştırılması
Tugce Murtaz1, Guler Ozturk2, Mehmet Cincik3, Belgin Selam4
1Institute of Health Sciences, Maltepe University, Istanbul Turkey
2Department of Physiology, Istanbul Medeniyet University School of Medicine, Istanbul Turkey
3Department of Histology and Embryology, Maltepe University School of Medicine, Istanbul Turkey
4Department of Obstetrics and Gynecology, Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, School of Medicine; Acibadem Altunizade Hospital, Unit of ART
Anahtar Sözcükler: Sperm,DNA Fragmentasyonu, TUNEL, Sperm Yıkama

Amaç: Sperm hazırlama yöntemleri, yardımlı üreme tekniklerinin sonuçlarını önemli ölçüde etkiler. Sperm yıkama işlemi, fertilizasyon için zararlı olabilecek hücrelerin ayrıştırır ve daha hareketli ve morfolojik olarak iyi spermlerni elde edilmesini sağlar. Geleneksel sperm yıkama teknikleri, santrifüjlü ve santrifüjsüz swim-up ve santrifüjlü gradient yöntemleridir. Sperm DNA fragmantasyonu, erkek infertilitesi için önerilen faktörlerden biridir. Sperm yıkama yöntemleri DNA fragmantasyonu oranlarını etkileyebilir. Bu çalışmanın amacı, geleneksel sperm yıkama yöntemleri ile yeni bir yöntem olan mikro akışkan çip yöntemi arasında DNA hasarı oranlarını kıyaslamaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma grubu 14 gönüllü erkekten oluşmaktadır. Alınan her semen örneği 3’e ayrılarak gradient, santrifüjsüz swim up ve mikro akışkan çip yöntemleriyle ayrı ayrı yıkandı. Her gruptaki sperm DNA fragmantasyon oranları TUNEL (terminal deoksinükleotidil transferaz-aracılı dUTP işaretleme) testi ile karşılaştırıldı.

Bulgular: DNA fragmantasyonlu TUNEL pozitif sperm oranları, gradient, santrifüjsüz swim up ve mikro akışkan çip yöntemleri için sırasıyla %12, %4 ve %4,5 izlendi. Gradient yöntemi ile sperm DNA fragmantasyon oranları, diğer iki yöntemle karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p<0.002). Swimup ile mikro akışkan çip yöntemleri karşılaştırıldığında DNA fragmantasyonu açısında istatistiksel olarak anlamlı bir fark izlenmedi. (p=0.583).

Sonuç: Mevcut çalışmada santrifüj olmayan swim-up ve microfluidic chip yöntemlerine kıyasla gradient yöntemiyle sperm DNA fragmantasyon oranlarında artış tespit edilmiştir. Santrifüj oksidatif stresi arttırabilir ve böylece serbest radikal üretimine yol açabilir