2018, Cilt 10, Sayı 2, Sayfa(lar) 054-057
Tıpta uzmanlık sınavına hazırlanan tıp öğrencileri ve doktorlarda depresyon ve ilaç kullanımı
Zafer Öztek1, Refik Burgut1, Gülay Gökçe2, Eylül Ece Bilgiç2, Betül Kanter2, İ. Eren Ünal2, Şeyda Şahin2, H. Bora İşçeviren2
1Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D., İstanbul, Türkiye
22Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: TUS, depresyon, beck depresyon ölçeği, amfetamin, antidepresif

Amaç: Bu araştırma “Tıpta Uzmanlık Sınavı”na (TUS) hazırlanan tıp fakültesi öğrencisi ve pratisyen hekimlerde depresyon görülme sıklığını ve bu kişilerin sinir sistemi uyarıcıları, andepresanlar ve vitamin kullanıp kullanmadıklarını araştırmak için yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma e-anket uygulanarak yapılmıştır. Toplam olarak 210 katılımcıya Beck Depresyon Ölçeği testi uygulanmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir.

Bulgular: Katılımcıların % 13.8’inde sınırda klinik depresyon, % 17.1’inde orta derecede depresyon, % 4.3’ünde şiddetli depresyon saptanmıştır. Tıp fakültesinden mezun olup daha önce TUS’a girmiş olan grupta depresyon oranı istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksektir (% 69). Kişilerin vitamin, amfetamin ya da antidepresif ilaçları daha önce kullanmış ya da halen kullanmakta olup olmadıkları araştırılmıştır. TUS’a hazırlık nedeniyle ilaç kullanma deneyimi yaşayanlar vitaminler için % 47.6, amfetamin için % 19, antidepresif ilaçlar için % 23,3 olarak bulunmuştur. Tıp fakültesinden mezun olup daha önce TUS’a girmiş ve tekrar girmek için çalışmaya devam eden grupta amfetamin ve antidepresif ilaç kullanımı dönem 5 ve 6 öğrencilerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur.

Sonuç: Çalışmada TUS’a hazırlanmanın depresyonu tetiklediği ve ilaç kullanımını arttırdığına ilişkin ipuçları elde edilmiştir.