2018, Cilt 10, Sayı 3, Sayfa(lar) 076-082
İntrakranial Anevrizmalarda Cerrahi Tedavi ile Endovasküler Tedavinin Karşılaştırılması
İbrahim Alataş, Hüseyin Canaz
İstanbul Bilim Üniversitesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Cerrahi tedavi, Endovasküler tedavi, Serebral anevrizma

Amaç: Acil servisimize başvuran ve anevrizmal subaraknoid kanama (SAK) tanısı alan hastaların cerrahi ve endovasküler tedavilerinin verilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Acil servisimize direk başvuran SAK’ı bulunan veya klinik olarak anevrizma şüphesi bulunan 86 hasta yaş, cinsiyet, risk fatörleri, geliş klinik semptomları, anevrizma lokalizasyonları, tek veya birden fazla anevrizmaya sahip oluşuna, Fischer indeksine göre gruplandırıldı. Cerrahi ve endovasküler tedavilerinin sonuçları girişim zamanına ve Glaskow Koma Skoruna (GKS) göre değerlendirildi. Vakaların geliş nörolojik tabloları ‘Hunt-Hess’ ve ‘World Federation of Neurosurgical Societies’ (WFNS) grade’ine göre, klinikten çıkış durumları ise GKS’ye göre değerlendirildi.

Bulgular: Acil girişim gerektiren durumlarla beraber 24 saat-5 gün arası cerrahi sonuçlarını daha iyi saptadık. Nörolojik tablosu stabil, grade iyi olan hastalarda; cerrahi uygulanması zor, perforan dalları mevcut olan anevrizmalarda da 5-15 günler arası endovasküler tedavinin sonuçlarını daha iyi bulduk.

Sonuç: Daha da ilerleyen teknoloji ve endovasküler tekniklerle daha yüksek sağ kalım ve düşük morbidite oranlarının endovasküler girişim lehine değişeceği kanısında olsak da, acil durumlarda cerrahi girişimin her zaman ilk tercih olması düşüncesindeyiz.