2019, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-004
Bir özel cerrahi tanı merkezi gastroskopi sonuçları
Yasemin Gül Aydemir1, Mehmet Yamak2
1Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi, iç hastalıkları kliniği, İstanbul, Türkiye
2S.B.Ü. İstanbul haseki eğitim araştırma hastanesi, iç hastalıkal rı kliniği, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Üst gastrointestinal sistem, endoskopi, retrospektif
Doi: 10.35514/mtd.2019.0

Amaç: Bu çalışmada İstanbul Fatih ilçesinde özel bir cerrahi tıp merkezinde 2016 yılında yapılan üst gastrointestinal sistem endoskopi tetkiklerinin sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntemler: Değerlendirmeye 497 (K=222, E272) hastanın endoskopi incelemesi alındı. Hastaların yaş ortalaması 47,8±15,4 idi. Endoskopik incelemeler GİF-xQ30 olympus marka cihaz ile yapıldı. Endoskopik bulgular retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular:Hastaların 462’sinde (%93.1) gastrit, 74 ünde (%14.9) bulbit,47 sinde (%9.5)özefajit, 63 ünde(%12.7)ülser, 36 sında (%7.3) duodenit, 13 ünde (%2.6)polip, 4 ünde (%0.8) kanser, 2 sinde (%0.4) varis bulundu. Ülser, bulbit, özefajit oranı erkek cinsiyette kadın cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptandı. (p=0,010 p=0,017 p=0,026).

Sonuç: Gastrit, bulbit ve ülser görülme oranı sıktır. %9.5 oranında özefajit görülmesi gastroözefagial reflü hastalığının toplumda yüksekliğini göstermektedir. Ülser, bulbit ve özefajit erkeklerde kadınlardan daha yüksek oranda görülmüştür. Dispeptik şikayeti olan hastalardan geçikme olmadan endoskopik tetkik istenmelidir.