2019, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 005-009
Time-lapse (tam zamanli görüntüleme sistemi) ile takip edilen IVF sikluslarinda, teratozoospermi ile normozoospermi vakalarinin embriyo morfokinetiğinin retrospektif karşılaştırılması
Özge Berberoğlu1, Mehmet Cıncık2, Belgin Selam3
1Maltepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Istanbul, Türkiye
2Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye
3Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Sperm morfolojisi, embriyo, erken yarıklanma
Doi: 10.35514/mtd.2019.1

Amaç: Çalışmanın amacı, ICSI sikluslarında sperm morfolojisi ile fertilizasyon, gebelik oranı ve embriyo kalitesinin ilişkisini araştırmak ayrıca sperm morfolojisi ile erken yarıklanma yüzdesini karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Reprospektif olarak planlanan çalışmaya 60 infertil çift alınmıştır. Azospermik hastalar çalışmaya dahil edilmezken kadın yaşı 40’ın altında tutulmuştur. Sperm morfolojisi hematoksilen yöntemiyle boyanan preperatlar, Kruger morfoloji kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Sperm morfolojisi ≥%4, normal kabul edilmiştir. Fertilizasyon, 16- 18. saatte 2 pronukleus olarak kabul edilirken, embriyo kalitesi embriyoların 3. günde morfolojik olarak günüyle uyumlu blastomer sayısı, blastomer büyüklüklerinin eşitliği ve fragmentasyon durumuna göre grade 1, 2, 3 olarak klasifiye edilmiştir. Çalışmada, sperm morfolojisi ile fertilizasyon, morfokinezis, embriyo kalitesi, erken yarıklanma ve gebelik oranları değerlendirildi.

Bulgular: Normal morfolojili sperm oranı <%4, (n=30; çalışma grubu), ve ≥%4, (n=30; kontrol grubu) olmak üzere toplam 60 hastanın verileri istatistiksel değerlendirmeye alındı. Fertilizasyon oranı, normozoospermi grubunda %53, teratozoospermi grubunda %46 bulunmuştur (p>0,01). Bu gruplar embriyo kalitesi olarak karşılaştırıldığında grade 1, 2, 3 embriyo oranlarında, gruplar arasında fark izlenmemiştir (p>0,01). Erken yarıklanma ile sperm morfolojisi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0,01). Gebelik oranları incelendiğinde sonuç, teratozoospermi grubunda %45, normozoospermi grubunda %55’dir (p>0,01).

Sonuç: Bu çalışmada, sperm morfolojisi ile fertilizasyon, embriyo kalitesi, erken yarıklanma ve gebelik yüzdeleri arasında anlamlı bir ilişki görülmemiştir.